reedukator_psihomotorike.jpg

Реедукатор психомоторике

Индивидуалне вежбе психомоторне реедукације спроводе се у циљу стимулације сензомоторног и психомоторног развоја код деце успореног развоја, деце са развојним сметњама или неком од специфичних сметњи у учењу ( ADHD, дислексија, дисграфија, дискалкулија, тикови...)

Вежбе се организују индивидуално, ређе у пару или малој групи, 1-3 пута недељно у трајању од половине  до целог школског часа. Вежбе се углавном спроводе у кабинету за психомоторни развој или по потреби у сензорној соби, сали за стимулацију сензо моторног развоја,  „Монтесори кабинету“, игралишту...

У раду се користе разноврсна дидактичка средства и играчке, а од асистивних средстава X box и Кинект.  Програм реализују дефектолози олигофренолози са додатнм едукацијом за реедукацију психомоторике и специфичном и општом дефектолошком дијагностиком.