pedagog.jpg

Специјални педагог

Рад специјалног педагога у школи обухвата активности из следећих области:

  • Планирање, програмирање и организација образовно-васпитног рада у школи
  • Унапређење образовно-васпитног рада и сарадња са наставницима
  • Праћење и вредновање рада школе
  • Рад и сарадња са уценицима
  • Сарадња са родитељима
  • Истраживање васпитно-образовне праксе
  • Рад у стручним органима
  • Сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом
  • Вођење документације
  • Припрема за рад

Специфичност у раду специјалног педагога се огледа у креирању и реализацији техника и програма превенције и третмана поремећаја понашања ученика. Специјални педагог на основу процене, идентификује ученике на које треба усмерити активности превенције или третмана. Методе у раду специјалног педагога у нашој школи прилагођене су популацији ученика ометених у развоју.