Реедукатор психомоторике

Индивидуалне вежбе психомоторне реедукације спроводе се у циљу стимулације сензомоторног и психомоторног развоја. Реедукатор психомоторике примењује их код деце успореног развоја, деце са развојним сметњама или неком од специфичних сметњи у учењу (ADHD, дислексија, дисграфија, дискалкулија, тикови…)

Вежбе се организују индивидуално, ређе у пару или малој групи. Спроводе се 1 до 3 пута недељно у трајању од половине  до целог школског часа. Вежбе се углавном спроводе у кабинету за психомоторни развој. По потреби могу се спроводити и у сензорној соби, сали за стимулацију сензо моторног развоја,  „Монтесори кабинету“, игралишту…

У раду се користе разноврсна дидактичка средства и играчке, а од асистивних средстава X box и Кинект.  Програм реализује реедукатор психомоторике, односно дефектолози олигофренолози са додатном едукацијом за реедукацију психомоторике и специфичном и општом дефектолошком дијагностиком.