Специјални педагог и психолог

Специјални педагог и психолог у школи имају делокруг рада који је везан за активности из следећих области:

  • Планирање, програмирање и организација образовно-васпитног рада у школи
  • Унапређење образовно-васпитног рада и сарадња са наставницима
  • Праћење и вредновање рада школе
  • Рад и сарадња са уценицима
  • Сарадња са родитељима
  • Истраживање васпитно-образовне праксе
  • Рад у стручним органима
  • Сарадња са стручним институцијама и локалном заједницом
  • Вођење документације
  • Припрема за рад

Специфичност у раду специјалног педагога се огледа у креирању и реализацији техника и програма превенције и третмана поремећаја понашања ученика. Специјални педагог на основу процене, идентификује ученике на које треба усмерити активности превенције или третмана. Методе у раду специјалног педагога у нашој школи прилагођене су популацији ученика ометених у развоју.

Основни задатак који имају специјални педагог и психолог је да прати развој ученика, предлаже и заједно са осталим сарадницима спроводи терапијске поступке у циљу кориговања сметњи, професионално усмерава ученике, помаже у разрешавању животних проблема како ученика тако и њихових породица.

Психолог сарађује са здравственим, социјалним установама и свим институцијама у циљу подизања квалитета живота ученика на виши ниво, координира радом Школског саветовалишта које спроводи корективни рад са ученицима масовних школа.

Током 30. годишњег рада у овој школи психолог је завршио бројне едукативне семинаре и специјализацију. Координира, заједно са колегиницом из масовне школе, Активом психолога и педагога Чукарице.